ALGEMENE VERKOOPS- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

1. Onverminderd de toepasselijkheid van eventuele bijzondere voorwaarden, die voorrang hebben op huidige algemene voorwaarden, geschieden al onze verkopen en om het even welke prestaties onder de hierna volgende voorwaarden. Deze hebben van rechtswege voorrang op de aankoopvoorwaarden van de klant. De eventuele nietigheid van een of meerdere bedingen uit deze algemene voorwaarden, doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van alle andere clausules.

2. De aanbiedingen door ons of in onze naam gedaan, gelden slechts één maand te rekenen vanaf de datum van het aanbod, behoudens afwijkend beding.

3. Onze prijzen zijn exclusief B.T.W., taksen, verpakkings-, verplaatsings- en transportkosten, tenzij anders vermeld.

4. De opgegeven uitvoerings- of leveringstermijnen gelden slechts ten indicatieven titel. Het overschrijden van de voorziene uitvoerings- of leveringstermijn kan onder geen enkele voorwaarde, behoudens in geval van opzet of zware fout in hoofde van de verkoper, de verbreking van de koopovereenkomst met zich meebrengen. Elke vertraging in de uitvoering waarvan de verkoper kennis zou krijgen, zal evenwel zo spoedig mogelijk ter kennis gebracht worden aan de koper.

5. Bij ongeval, op gelijk welk ogenblik of om gelijk welke reden, is onze verantwoordelijkheid beperkt tot ons personeel en onze goederen. De aangeduide losplaats moet behoorlijk bereikbaar zijn, en alle gevolgen voortspruitend uit een slechtgelegen of moeilijk bereikbare losplaats, zijn uitsluitend ten laste van de koper, die reeds door de aanduiding ervan, alle verantwoordelijkheid op zich neemt. De verkoper kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele schade die zich voordoet wanneer de studies door haar werden opgemaakt zonder dat zij ook nadien vloer- of structuurelementen heeft geleverd aan de bouwmaterialenhandelaar, de aannemer of de bouwheer.

6. Klachten wegens zichtbare gebreken moeten schriftelijk geformuleerd worden door voorbehoud te maken op de leveringsbon. Klachten wegens verborgen gebreken dienen schriftelijk geformuleerd te worden met duidelijke vermelding van de gebreken.

7. De facturen zijn betaalbaar 15 dagen na factuurdatum, tenzij andere betalingsvoorwaarden op de factuur gespecifieerd worden. Elk bedrag dat onbetaald blijft op de vervaldag

zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest opleveren gelijk aan de intrestvoet zoals bepaald in de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. Ingeval van niet-betaling op de vervaldag zal het openstaand factuurbedrag – na ingebrekestelling – verhoogd worden met 12 % met een minimum van 75,00 euro en een maximum van 2500 euro ten titel van conventionele en forfaitair bepaalde schadeloosstelling.

8. De teruggave van geconsigneerde goederen (zoals. houtlatten en paletten) wordt aanvaard tot ten laatste 6 maanden na de facturatie.

9. De aan de koper geleverde goederen, zelfs wanneer deze door hem worden gebruikt, blijven eigendom van de verkoper tot op het ogenblik van de betaling van hun prijs. De koper verbindt er zich toe de goederen niet te verkopen noch aan derden af te staan of als zekerheid aan te wenden,

zolang zij eigendom van de verkoper blijven. Worden de koopwaren toch verkocht, dan komt het recht op de daaruit resulterende verkoopprijs in de plaats van de geleverde waren. De koper draagt vanaf het tijdstip van de totstandkoming van de overeenkomst het risico van beschadiging, vernieling en verdwijning. De verkoper behoudt zich het recht voor om bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag de geleverde goederen terug te vorderen.

10. De overeenkomst wordt uitgevoerd op de maatschappelijke zetel van de verkoper. Het Belgische recht is van toepassing. Alle geschillen behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van Kortrijk.